Fòm yo

Lajan Konje Fanmi moun ki pa Patisipe Ladan ak Benefis Egzansyon yo PFL-Waiver

Kiyès ki pou Aplike: Si yon anplwaye pa panse travay pou ase lontan  pou l ka kalifye pou Konje yo Peye pou Fanmi (yon anplwaye ki travay chak sezon, kòm egzanp), anplwaye a ka pa patisipe nan Konje yo Peye pou Fanmi lè li ranpli fòm pou Benefis Egzansyon an.

Ki Kote pou Aplike: Nan travay anplwaye a.