Fòm yo

PFL-DC-119 - Demann Fòmèl pou Re-entegrasyon ki gen Rapò ak Konje Peye pou Fanmi

Ki moun ki ka Depoze li: Anplwaye a, apre li jwenn repons patwon li

Ki kote pou li depoze li: Li dwe voye tout twa (3) paj yo ki nan fòm sa a ak nenpòt dokiman siplemantè bay patwon an an nan adrès ki anba la a. Yon repons patwon an, li dwe voye bay anplwaye a, avoka anplwaye a (si gen youn sou fòm sa a) epi bay:

Paid Family Leave
PO Box 9030
Endicott, NY 13761-9030