Fòm

Fòm PFL-32-D – Seksyon 32 Akò pou Egzanpsyon : Reklamasyon pou Diskriminasyon / Revanj Poutèt Konje Peye pou Fanmi

Ki moun ki ka depoze li: Anplwaye, Patwon, oswa Avoka

Ki kote pou depoze li: Yo dwe voye fòm sa a ak nenpòt atachman bay anplwaye a, avoka anplwaye a (si li te pran youn), patwon an, avoka patwon an (si li te pran youn) epi bay

Paid Family Leave
PO Box 9030
Endicott, NY 13761-9030

  •  

    Fòm PFL-32-D

    PFL-32-D (10/19) - Section 32 Waiver Agreement: Paid Family Leave Discrimination/Retaliation Claim (Fòm PFL-32-D – Seksyon 32 Akò pou Egzanpsyon : Reklamasyon pou Diskriminasyon / Revanj Poutèt Konje Peye pou Fanmi) [PDF]

     

    Download