Fòm yo

Deklarasyon sou Dwa pou Konjeyo Peye pou Fanmi yo PFL-271S (2020)

Kiyès ki Pou Aplike: Travay yo dwe bay anplwaye yo Employee Statement of Rights (fom PFL-271s) lè yo pran Konje yo Peye pou Fanmi oswa pran vakans nan travay yo pou yon okazyon ki kalifye pou Konje yo Peye pou Fanmi, men ki pa mande Konje yo Peye pou Fanmi. Konpayi yo dwe bay tout anplwaye yo fòm sa a tou pou edike yo sou Konje yo Peye pou Fanmi.

Ki Kote pou Aplike: Fòm sa a pa ranpli.