שפּראַך צוּטריט באַמערקוּנג פֿאָרמע - LAC-1Y פֿאָרמע

 

ניו יאָרק שטאַט פּאָליסי איז צוּשטעלן שפּראַך צוּטריט צוּ פּוּבלישע באַדינען אוּן פּראָגראַמען. אױב דוּ פֿילסט אַז מיר האָבן דיר ניט געגעבן די פּאַסיקע אױסטײַטשוּנג באַדינען אָדער מיר האָבן דיר געלייקנט אַן איבערגעזעצט דאָקוּמענט װאָס איז פֿאַראַנען, ביטע בעט פֿאַר אוּנדזער באַקלאָג פֿאָרמע לדי דוּ זאָלסט אוּנדז געבן דײַנע באַמערקוּנגען.